QUICK LINKS

LOC Members 2022
Patrons Dr. R. N. Gandhewar
Dr. Mala Kamble
Reception & Hospitality
Chairman Dr. Prashant Agnihotri
Co-Chairman Dr. Rajendra Vishwakarma
Coordinators Dr. Sonali Khanna
Dr. Himanshu Deshmukh
Dr. Dhiraj Jaiswal
Dr. Rajesh Ugale
Dr. Ashish Sapkal
Dr. Sagar Bhuibar
Dr. Vandana Iyer
Dr. Swapnil Mathurkar
Dr. Sameer Ambadekar
Dr. Rahul Bahekar
Dr. Ravi Dekate
Dr. Ashish Kamble
Dr. Jayant Kadaskar
Dr. Amir Sharif
Dr. Pradeep Tekade
Dr. Pranay Shinde
Dr. Sandeep Ajankar
Dr. Jhalpa Vishwakarma
Dr. Sweety Dahatonde
Dr. Shubham Malapani
Dr. Sunil Bhad
Dr. Kaushal Sanghavi
Dr. Dhrubjyoti Saha
Dr. Sopan Gupte
Scientific Committee & Trade
Chairman Dr. Anand Pangarkar
Co-Chairman Dr. Ajay Ambade
Dr. Shamik Ambatkar
Coordinators Dr. Shashank Banait
Dr. Garima Chadda
Dr. Mohana Majumdar
Dr. Sarang Lambat
Dr. Neha Deshpande
Dr. Bodhraj Dhawan
Dr. Akshay Agnihotri
Dr. Prateek Vishwakarma
Dr. Preetam Bawankar
Dr. Bhushan Uplanchiwar
Dr. Saurabh Agrawal
Dr. Yogendra Oke
Dr. Sunil Zanak
Dr. Smita Upadhye
Dr. Sunny Manwani
Dr. Ketan Saoji